0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 23/06/2024 / Âm lịch: 18/05/2024
Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2021

- Bảng tính tuổi Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu trong một năm

- Nhập năm Dương lịch bạn muốn tính

Sao xanh là không phạm vào yếu tố trong cột

Sao đen là phạm vào yếu tố trong cột

Tuổi nào không phạm vào cả 3 yếu tố thì dòng đó được bôi màu xanh và có 3 sao màu xanh

Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2021
Năm sinh Tuổi Tam tai Hoàng ốc Kim lâu

Tra cứu

Tra cứu tam tai - hoàng ốc - kim lâu

Tra cứu thông tin tam tai - hoàng ốc - kim lâu